آیکون واتساپ
TEL: 02155411976
لوگوی ویکی وایر

سیم بکسل گاورنر

سیم بکسل گاورنر با یک بازوی فعال کننده به اهرم توقف آسانسور متصل می شود. زمانی که سیم بکسل گاورنر آزادانه حرکت می کند، اهرم توقف آسانسور در جای خود ثابت است اما وقتی فلکه گاورنر قفل می شود، اهرم توقف جابه جا شده و ترمزها فعال می شوند.

6×12+7FC گالوانیزه6×12+7FC گالوانیزه
6×12+7FC غیر گالوانیزه6×12+7FC غیر گالوانیزه

TEL : 02155411976
Email: info [at] wikiwire [dot] ir
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Wikiwire Corporation